Bankszámlaszámaink

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: 

Vadosfa

    59500186-11094690

Gyóró

    59500186-11096609

Kisfalud

    59500186-11096582

Magyarkeresztúr

    59500186-11095952

Mihályi

     59500186-11095608

 Potyond

     59500186-11095615

Zsebeháza

    59500186-11096599

Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Korlevel - 2021.1_húsvét.pdf

Korlevel - 2021.1_húsvét.pdf — PDF document, 1301Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

2021.1. Húsvét 

 

Evangélikus Egyházközség – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 2468 

E-mail: 

helga.fatalin@lutheran.hu

   - Honlap: 

http://vadosfa.lutheran.hu

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Kedves Testvérek! 

 
  Panaszzsoltárból való mondatokat olvashattunk fenn. Megkülönböztetünk közösségi és egyéni panaszéneket. Az utób-

biból mintegy ötven található a Zsoltárok könyvében. A legismertebb talán éppen ez, a 22. zsoltár, mert halála előtt 

Jézus is imádkozta a kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” A végórához közeledők fohásza volt 
ez. Jézus tudta: az óra eljött. A továbbiakban az ősi könyörgés minden sorát úgy vesszük hát, hogy megérkezünk a Gol-

gota hegyére és feltekintünk a középen Megfeszítettre.  
   Milyen kifejező, ahogy mondja: „Uram, ne légy tőlem távol, mert közel a baj!” Ő mozdulni már nem tud. Oda van sze-

gezve. Közel a baj kívül és belül. Körülötte és benne. Csontjai kificamodtak, súlyos légszomj gyötörte, nyelve ínyéhez 
tapadt, a szív, a létfontosságú szerv már alig működött. A testben a visszafordíthatatlan folyamat előrehaladott mértékű 

volt már. Közel a halál. 
    Ez volt benne. És körülötte?  Így olvastuk:” Kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be!”    Az ihletett, 

szinte irodalmi nyelvben meglehetősen faragatlan kifejezések!  De az állatszimbólumok a Bibliában sok esetben  démo-
nikus erőkre utalnak. Jézus keresztje alatt voltak! A Kísértő a végsőkig próbálkozott: talán sikerül eltántorítani Jézust 

attól, hogy teljesítse Isten akaratát! Milyen hangosan kiabálják: másokat megmentett, mentse hát meg magát is! Szálljon 
le a keresztről!  Mennyi provokátor, mennyi megvásárolt ember! Meg a közömbösök sokasága. S, akik osztoznak ruháin, 

köntösére sorsot vetnek! Így volt? Így! Ez a zsoltár Jézus kereszthalála előtt évszázadokkal keletkezett. Muszáj felfigyel-
nünk arra, hogy ez egyben egy prófécia is volt. Azaz Isten az egykori imádkozó szavaiba már belerejtett, hogy hogyan 

történik majd az Isten ítélete alatt álló embernek és a világnak a megváltása!  

     Gyönyörű, ahogy a keresztre szegezett Jézus átadja magát, tökéletesen átadja magát az Atyának! Nem a halálnak, nem 
a sötét erőknek, hanem Istennek! Nézzük csak a ma idézett zsoltár utolsó sorát: „Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess 

segítségemre!” Nem könnyű kivárni, amíg megszűnik a szenvedés, nem könnyű kivárni, amíg a fájdalom békére csende-
sedik, de akinek érkezésére vár az az Erőssége! Akitől senki, semmi el nem szakíthat! Akitől lesz az új élet, a harmadnap, 

Húsvét hajnala! 
    Kedves Testvérek! Az evangéliumokban olvassuk: Jézus keresztre feszítésének napján 12 órától 3 óráig sötétség volt 

a földön! Isten haragja és ítélete alatt minden és mindenki. Jézus 3 órakor utolsó szavaként felkiált: Elvégeztetett! 
elmúlt a sötétség!  

Az ítéletet, haragot a kegyelem, az élet váltotta fel! Ámen. 
 

„ Uram, ne légy tőlem távol,  

mert közel van a baj, 
és nincs, aki segítsen! 
   Szétfolytam, mint a víz, 

kificamodtak a csontjaim. 
Szívem, mint a viasz, 
megolvadt bensőmben. 
   Torkom kiszáradt, mint a cserép,                                                      

nyelvem az ínyemhez tapadt, 
a halál porába fektettél. 
   Mert kutyák vettek körül engem,  

gonoszok bandája kerített be, 
átlyukasztották  kezemet, lábamat. 
   Megszámlálhatnám minden csontomat, 

ők pedig csak bámulnak, néznek rám. 
   Megosztoznak ruháimon, 
köntösömre sorsot vetnek. 
   Ó, Uram, ne légy távol, 

erősségem, siess segítségemre!” 
                                                 /Zsolt. 22. 12. 15-20./  

 

 
 

background image

 

 URUNK OLTALMÁBA AJÁNLOM GYÜLEKEZETÜNK TAGJAIT, CSALÁDJAIKAT, EGYHÁZKÖZSÉGÜNK TERÜLETÉN LÉVŐ 
KÖZSÉGEINK LAKÓIT! ADASSÉK ÁLDOTT NAGYHETI CSENDESSÉG ÉS HÚSVÉT FÉNYÉVEL ÁTJÁRT LEGYEN ÜNNE-

PÜNK , HÉTKÖZNAPUNK!  
                                                                                                

                                                                                                   

 

 

 

Fatalin Helga  

                                                                                                        

 

 

 

     lelkész 

    
  Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia! Áldunk téged végtelen szeretetedért, amellyel szerettél minket, bűnö-
söket, amikor megaláztad magadat, és engedelmes voltál mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Áldunk, hogy 
viseled  betegségeinket,  hordozod  fájdalmainkat,  és  magadra  veszed  bűneink  büntetését,  hogy  sebeid  által 
meggyógyuljunk, és békességünk legyen. Isten Báránya, aki elveszed a világ bűnét: a keresztfán kiontott vé-
reddel töröld el vétkeinket, szereteted erejével győzd le kételkedésünket, és Igéddel vigasztald meg szívün-
ket.  Ámen. 
 

 

 

Te bent, én kint. 

Legalábbis eddig azt gondoltam. Bármilyen fájdalommal járt is, megpróbáltam elképzelni, amint gyolcsba te-

kert, élettelen tested ott nyugszik a sírban. A hét első napján történt, kora reggel, amikor még sötét volt. Csendes, ma-

gányos zarándoklatnak szántam. Már túl voltunk a holdtöltén, de különleges, ezüstszínű éjszaka volt. Botladozva keres-
tem Arimátiai József telkét. Láttam és hallottam, amint éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Illatszereket vittem ma-

gammal, hogy elvégezzem azt a végtisztességet, amit nagyanyáink ránk hagyományoztak. 

Egyre csak ezt mondtam magamban: 

Te bent, én kint. 
Miként juthatnék be hozzád, hiszen mázsás kő pecsételi le a sírbarlang bejáratát! 

Te bent, én kint. 
Végre megtaláltam sírodat. De mégsem! Hogy is van ez?! Pedig itt volt, néhány lábnyira ettől a vén eukaliptusz-

fától. Eltévedtem volna? Hiszen ez az irdatlan kő másként feküdt! Jeges rémület jár át. Elhengertítették a követ! Ellopták 

a drága testet! Megpróbálom legyőzni félelmemet, és belépek a barlangba. 

Nem így képzeltem ezt a hajnalt! 

Én bent, te kint! Önkívületi állapotban mászok ki a sírból. 

Te kint, én kint! 
Aztán csak bolyongok a kertben. Kiáltani szeretnék, de csak néma sikoly jön ki ajkamon. 

Aztán a kertész hangját hallom: Asszony, miért sírsz? 
De mit keres a kertész itt, korán reggel, amikor még sötét van? Ő vitte el a testet? Nem tudok uralkodni maga-

mon: megragadom felsőruháját, úgy követelem tőle: Mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom! Aztán a nevemet 

hallom tőle: Irgalom, édesanyám, ismerősen cseng ez a hang! 

-  Rabbuni! – szakad fel lelkem legmélyéről a kiáltás. 

„Elsírhatom a bánatomat néked, 
Koldulva bíztató tekinteted.” Belekiáltom a hajnal csendjébe: Láttam az Urat! 


Érzem, hogy tekinteted kísér utamon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiny Tamás 

  (Lélegzetvétel 44.-45. oldal) 

 

 

background image

 

Kora  reggel  ama  napon  Feltámadtál,  én  Krisztusom.  Elűzted  a  bűn  éjjelét,  Fényözönné  lett  a  sötét. 

Olyan  voltam,  mint  a  halott,  De  kegyelmed  ajtót  nyitott,  Bűn  börtönén  pattant  a  zár,  Szabad  lettem,  mint  a  madár. 
Megváltott  engem  Jézusom,  Húsvéti  fény  az  arcomon,  Legyőzte  a  bűnt,  a  halált,  Szegény  szívem  hazatalált. 
Nem  sötét  a  keresztfa  már,  Húsvét  után  fényárban  áll.  Kitárult  a  menny  kapuja,  Zengjen  szívünk:  Halleluja! 
Üres a sír! Húsvét reggel Felujjongó, boldog szívvel Köszöntsük ez áldott napot: Krisztus Urunk feltámadott! 

                                                                                                    

 

 

Evangélikus Énekeskönyv 219. éneke 

 Johann Heermann 1585-1647 (német) 
 

 

 

SZOMORÚAN  JELEZZÜK,  HOGY  SEM  NAGYHÉTEN,SEM  HÚSVÉTKOR  ISTENTISZTELETEKET  NEM  TARTUNK. A  SÚ-
LYOS JÁRVÁNY MIATT TEPMLOMAINK ZÁRVA MARADNAK. BÍZUNK BENNE, HOGY ÁPRILIS MÁSODIK FELÉTŐL LESZ 
MÓDUNK SZEMÉLYES JELENLÉTTEL IS SZERTARTÁSOKON RÉSZTVENNI. GONDNOKAINK MINDIG FRISS INFORMÁ-
CIÓKKAL RENDELKEZNEK! 

                              
                                                                                                      

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhunyt és eltemettük:

 

 

Baranyai Lászlóné Kovács Etelkát Mihályiban, 82 éves korában 

Fülöp Józsefné Csörgits Annát Magyarkeresztúron 79 éves korában 

Dömötöri Sándor Györgyöt Mihályiban, 63 éves korában 

Csutak Ferencné Mühlleitner Annát Kisfaludon, 85 éves korában 

Gacs Lajost Magyarkeresztúron 83 éves korában 

Nagy Pált Zsebeházán 83 éves korában 

Selyem Imréné Böröczky Máriát Potyondon, 77 éves korában 

Kiss Józsefet Potyondon 72 éves korában 

 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 

 

 

 

 

           

background image

 

Magyar Falu Program keretében elkészült és folyamatban lévő beruházásaink 

 

 A  Magyar  Kormány  által  nyújtotta  jelentős,  vissza  nem  térítendő  támogatást  igazi  ajándékként  éljük 

meg!   Isten  segítségét  kérjük,  hogy  a  megszépült  ingatlanainkban  megannyi  áldott  gyülekezeti  alkalmunk 

lehessen!  

Vadosfa: Új bútorokkal berendezett káplánszobánk 

        

 

 

Magyarkeresztúr:  Az  egykori  evangélikus  iskola 

ablakából  szép  kilátás  nyílik  a  templomra.  Első 

ütemben elkészült a nagyterem alapmegerősítése, 

nyílászáróinak cseréje, burkolása, festése, valamint 
egy vizesblokk kialakítása. A napokon belül induló 

második  ütem  leghangsúlyosabb  eleme  a 

tetőszerkezet javítása és újracserepezése lesz. 

        

Gyóró:  Lassan  befejezéséhez  közeledik  a 

Gyülekezeti  ház  felújítása,  melynek  elemei: 

tetőszerkezet 

javítása, 

újracserepezése, 

gázbevezetés,  fűtéskorszerűsítés,  teljes  külső 
hőszigetelés, színezés. 

 

 

 

 

background image

 

Gyereksarok – képes feladatok a tavaszi szünetre 

 

 

 

 

background image

 

Kérjük, támogassa gyülekezetünket! 

 

Az egyházfenntartási járulék ajánlott összege a 2020. február 10-én tartott presbiteri ülés határozata szerint 8.000 

Ft/fő/év-re változott. 

Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről! Célszerű nem az év végére hagyni, hiszen a 
különféle befizetési kötelezettségeink, a működési költségek is év közben, folyamatosan merülnek fel.  Befizethető a 

gyülekezetrészek számlájára utalással, vagy a gondnokoknál is.  
Egyházközségünk számláját a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetjük. 

Személyes ügyintézés legközelebb a Mihályi 

(9342 Mihályi, Hunyadi u. 9, tel: 96/253-325) bankfiókban lehetséges. 

 

Számlaszámaink: 

Vadosfa: 

59500186-11094690 

Mihályi: 

59500186-11095608 

Gyóró: 

59500186-11096609 

Potyond: 

59500186-11095615 

Kisfalud: 

59500186-11096582 

Zsebeháza: 

59500186-11096599 

Magyarkeresztúr: 

59500186-11095952 

 

Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szánják az összeget. A 
közleményben adják meg az utalt összeg célját! Megköszönjük, ha Testvéreink ezen járulékkal, vagy adományok-

kal támogatják gyülekezetünket, annak okán is, hogy perselypénz címén mindaddig, míg ismét tarthatunk is-

tentiszteleteket, bevételünk nincs. 
 

Kérjük, ne feledkezzen meg személyi jövedelemadója 1 % + 1 %-áról rendelkezni! 

 

 

 

 

 

 

 

Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 

58900026-10018163, adószáma: 18539192-1-08 

 

 Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 

 

Fatalin Helga lelkész (20) 824-2468 

Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő (20) 952-2953 

Kiss Előd másodfelügyelő: (30) 315-5006 

Vadosfa: Tompos Sándorné gondnok (96) 253 500; (20) 330 2938 

Kisfalud: Árvai Balázs gondnok (30) 652 0073 

Mihályi: Bálint Kálmán gondnok (96) 950 095; (20) 824 2757 

Zsebeháza: Náray Lajos gondnok (96) 275 496; (70) 387 2259 

Gyóró: Kovács Béla gondnok (20) 317 1139; (96) 256 235 

Magyarkeresztúr: Kovácsné Kálmán Gyöngyi gondnok (30) 631 5590 

Potyond: Kiss Bence gondnok (96) 282 319; (30) 974 7129 

 

 
Egyházunk honlapján a 

www.lutheran.hu

 –n sok érdekes beszámoló olvasható hazai és külföldi eseményekről. 

Az „Evangélikus Élet” c. kéthetente megjelenő magazin is megrendelhető, ill. megtalálható iratterjesztésünkben. 

Egyházkerületünk negyedévente megjelenő lapja, a „Dunántúli Harangszó” is megrendelhető. 

 

Nyomdai munkák: Visions Factory Kft. Vadosfa, 
Rákóczi tér 8. 

Szerkesztette: Kissné Varga Katalin – Lezárva 2021.03.23. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
Istentiszteletek
 
Napi ige

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. (Zsolt 5,12c)

Konfirmációi tablók 1954-től napjainkig

Konfirmációi tablóképek 1954-től napjainkig

Ha van valakinek fényképe a hiányzó időszakok valamelyikéről, kérjük, juttassák el a lelkészi havatalba, vagy küldjék el beszkennelve, .jpg formátumban a vadosfa@lutheran.hu címre.

« 2021. április »
április
VHKSzeCsPSzo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
1%